November 2, 2010
-emilyfields:

Top 10 GirlCrush | 07. Ashley Benson

-emilyfields:

Top 10 GirlCrush | 07. Ashley Benson

(via johana-mason)

fuckyeahemilyandalison:

-emilyfields:

Top 10 GirlCrush | 04. Shay Mitchell

My no. 1 girlcrush right now :)

fuckyeahemilyandalison:

-emilyfields:

Top 10 GirlCrush | 04. Shay Mitchell

My no. 1 girlcrush right now :)

(via scottmmccall)

Shay Mitchell (New PLL Promo Shoot)

Shay Mitchell (New PLL Promo Shoot)

Ashley Benson (New PLL Promo Shoot)

Ashley Benson (New PLL Promo Shoot)

Fuck Yes Shay and Ashley

I ship Shay Mitchell and Ashley Benson.